วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส.3 สรุปผล

บรรจุภัณฑ์ OTOP ข้าวกล้อง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก


ภาพสรุปผลงาน
สรุปปัญหาที่พบ

          บรรจุภัณฑ์ไม่หนาแน่น เวลาขนส่งอาจจะหกได้ ดังนั้นเวลาขนส่งควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษ

ผลการดำเนินงาน

          การที่ได้เรียนวิชากราฟิกบรรจุภัณฑ์ ทำให้ตัวผมเองได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้เพิ่มมากขึ้น กระบวนการทำงาน การคิดวิเคราะห์ ถึงจะยากลำบากไปสักนิด แต่ผมก็ผ่านมาได้ด้วยความพยายามและต้องขอขอบคุณ ผศ.ประชิต ทิณบุตร ซึ่งให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆหรับการออกแบบมาโดยตลอด ทำให้วิธีการดำเนินงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

สิ่งที่ได้รับรู้หลังการเรียนวิชากราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

          1.ได้รู้ถึงกระบวนการทำงาน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

          2. ได้รู้การใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรมสำหรับการออกแบบเพิ่มมากขึ้น

          3. ความตรงต่อเวลา

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

สัปดาห์นี้อาจารผู้สอนได้เช็คชื่อตามปกติ และให้โอกาศาได้เก็บงานต่างๆที่ค้างคาไว้ โดยอาจารย์ได้ให้โอกาศสำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบกลางภาคให้มาสอบใน วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557

*สัปดาห์หน้าสอบออนไลน์ และสอบปฏิบัติ
  เคลียงานทุกอย่างก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน

ส.2 สมมติฐาน,สร้างสรรค์ภาพที่ 1 การออกแบบชื่อแบรนผลิตภัณฑ์
(ที่มา : ชนสรณ์ เวชสิทธิ์,2557)

การคิดชื่อแบรนด์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องทิพโอสถ โดยใช้ชื่อว่า Natural  อ่านว่า แนทูรอล 
ซึ่งแปลว่า ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ข้องกล้องที่ผ่านการเพาะงอกโดยปราศจากสารเคมี

 ภาพที่ 2 การออกแบบฉลากสินค้า
(ที่มา : ชนสรณ์ เวชสิทธิ์,2557)


ส.1 สืบค้นข้อมูล

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก ต.หนองขุน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท

กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งระมั่ง ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จังหวัด ชัยนาท ได้รวมตัวก่อตั้งเกษตรรักโลกเพื่อลดต้นทุนการผลิต และป้องกันอันตรายจากสารเคมี โดยการทำนาแบบอินทรีย์ จนได้มาตรฐาน Q และ GAP ผลผลิตเป็นค่าบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการผลืตทุกขั้นตอนด้วยวิธีทางเกษตรอิน ทรย์ พื้นที่ปลูกอุดมสมบูรณ์มีเนื้อดินและอากาศเหมาะสมตามธรรมชาติ ไม่เคยผ่านการเพราปลูกพืช ด้วยสารเคมีมาก่อน เป็นที่ดอนดินร่วนปนทราย อาศัยน้ำจากฟ้าเพราะปลูกกลางรับแสงแดด และตอนเย็นอากาศจะเย็นลงลมโปร่ง กลางคืนอากาศเย็นลมนิ่งรับความชุ่มชื้นที่ถ่ายเทโดยธรรมชาติ จากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ต้นข้าวเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรค น้ำในเมล็ดข้าวจะเหนียวเก็บน้ำนมข้าวและความหอมได้ขยาวนาน และต่อมาเราได้ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดเป็นข้าว เกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติ

3.jpg
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวทิพโอสถ
(ที่มา ชนสรณ์ เวชสิทธิ์,2557)


ส.1 สืบค้น
ผลิตภัณฑ์ข้าวทิพโอสถ
1.ศึกษาวิเคราะห์สินค้าและบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า
ชื่อสินค้า : ข้าวทิพโอสถ
ประเภทสินค้า : อาหาร
สถานะ : เมล็ดข้าวสีน้ำตาล
วัสดุหลัก : ข้าว
ผู้ผลิต : วิสาหกิจชุมชนเกษตรรักโลก
ที่อยู่ : เลขที่ 86 หมู่ที่ 5 ถนน ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 08 -0848834
Email : yai_chadakorn@hotmail.com
วัสดุประกอบร่วมในตัวสินค้า/ส่วนผสม -
สี
ขนาด/มิติ
ธรรมชาติการวางขาย/รูปแบบการขาย
ใช้เวลาในการผลิตสินค้า -
ราคา : 170 บาท
การนำส่งสินค้า
โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
เทคนิคการบรรจุภัณฑ์ : ถุงพลาสติก ซีลโดยรอบ 4 ด้าน แบบสูญญากาศ
ใช้เทคนิค/วิธีการ/การบรรจุสินค้า -
บรรจุภัณฑ์ชั้นแรกใช้วัสดุ : กระดาษ 300 แกรม
บรรจุภัณฑ์ชั้น2ใช้วัสดุ : ถุงแวคคั่ม(ถุงสูญญากาศ)
บรรจุภัณฑ์ชั้น3ใช้วัสดุ -
ขนาด/มิติ : ถุงพลาสติก กว้าง 17.5 สูง 27 ซ.ม.
สีของวัสดุบรรจุภัณฑ์ : พลาสติกใส
การขึ้นรูปทรง : ถุงพลาสติก ซีลโดยรอบ 4 ด้าน แบบสูญญากาศ
วัสดุตกแต่ง : สติ๊กเกอร์ฉลากบรรจุภัณฑ์
ระบบการพิมร์ที่ใช้ :
สี/จำนวนสีที่พิมพ์ : 4 สี
การออกแบบกราฟิก
ภาพประกอบ รวงข้าว
ลวดลาย กราฟฟิกรวงข้าว
ข้อความ
โลโก้ชื่อสินค้า ข้าวทิพโอสถ Organic
โลโก้ชื่อผู้พลิต วิสหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการมอง (Product Visual Analysis)
ผลิตภัณฑ์ข้าวทิพโอสถ

2.jpg3.jpg
5.jpg


ภาพแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบทางกราฟิกของผลิตภัณ์ข้าวทิพโอสถ Organic
(ที่มา ชนสรณ์ เวชสิทธิ์,2557)

ก.โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
    หมายเลข 1 : กระดาษ 300 แกรม
    หมายเลข 9 : เชือกเอาไว้สำหรับหิ้ว
    หมายเลข 40 : ถุงแวคคั่ม(ถุงสูญญากาศ)
ข. กราฟิกที่ปรากฏบนตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน (ด้านหน้า)
    หมายเลข 2 : ตราสัญลักษณ์ Otop
    หมายเลข 3 : โลโก้ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
    หมายเลข 4 : ปริมาณของผลิตภันฑ์
    หมายเลข 5 : ภาพประกอบรวงข้าว
    หมายเลข 6 : ภาพประกอบ
    หมายเลย 7 : สัญลักษณ์ orcanic
    หมายเลข 8 : ภาพกราฟฟิก
    หมายเลข 10 : ราคาสินค้า
ข. กราฟิกที่ปรากฏบนตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน (ด้านหลัง)
    หมายเลข 12 : โลโก้กระทรงเกษตรและสหกร
    หมายเลข 13 : โลโก้จังหวัดชัยนาท
    หมายเลข14 : โลโก้ GAP
    หมายเลข 15: โลโก้ โอทอป 5 ดาว
    หมายเลข 16 : โลโก้ pitch in
    หมายเลข 17 : ป้ายกำกับวันหมดอายุ
    หมายเลข 18 : วิธีหุงข้าวด้วยหมู้ไฟฟ้า
    หมายเลข 19 : ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งระมั่ง
    หมายเลข 20 : คำขวัญจังหวัดชัยนาท
    หมายเลข 21: โลโก orcanic
    หมายเลข 22: โลโก้ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
    หมายเลข 24: ที่อยู่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก
ข. กราฟิกที่ปรากฏบนตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน (ด้านข้าง)
    หมายเลข 25: โลโก้ orcanic
    หมายเลข 26: โลโก้ข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
    หมายเลข 27: กราฟฟิกรวงข้าว
    หมายเลข 28: ภาพประกอบรวงข้าว
ข. กราฟิกที่ปรากฏบนตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ปัจจุบัน (ด้านใน)
    หมายเลข 29: ตราสัญลักษณ์ Otop
    หมายเลข 30: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้าวทิพโอสถ
    หมายเลข 31: น้ำหนักสุทธิ/วันที่ผลิต/ราคา/ควรบริโภคก่อน
    หมายเลข 32: ที่อยู่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรรักษ์โลก
    หมายเลข 33: โลโก้กระทรงเกษตรและสหกร
    หมายเลข 34: โลโก้ GAP
    หมายเลข 35: โลโก้จังหวัดชัยนาท
    หมายเลข 37:
    หมายเลข 38: วิธีหุงข้าว
    หมายเลข 39: ชื่อสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวทิพโอสถ Organic

ปัญหาที่พบคือ
1. ชื่อผลิตภัณฑ์กลืนไปกับภาพประกอบ
2. ไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ
3. ภาพประกอบในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์ไม่สวยงามไม่กลมกลืนกัน
4. สีข้าวไม่ชัดเจน
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอักษรใช้สีไม่ชัดเจน

ความต้องการของผู้ประกอบการ
    ผู้ประกอบการมึความต้องการให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจน่าดึงดูดผู้ บริโภคมากขึ้น โดยให้มีกลิ่นอายของธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติต้องการชื่อผลิตภัณ์ที่ เป็นคำสั้นๆแต่มีเอกลักษณ์ แปลก เห็นแล้วเกิดความสนใจ

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 16 พฤษจิกายน 2557

การเรียนการสอนในสัปดานี้ อาจารย์ผู้สอนได้มีการ test แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์บนโปรแกรม Adobe Illustrator ตามโจทย์


*แบบฝึกหัดงานออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
Job Type  Graphic Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบกราฟิกลวดลายภาพประกอบพื้นหลัง (Background Pattern)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : กราฟิกเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty Graphic Identities Elements)  
รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ให้ ออกแบบเขียนแบบภาพลวดลายเส้น (Line Graphic elements) แบบต่อลายกระเบื้อง (Tiles repeat pattern) แบบละอย่างน้อย 2 สี รวมสีพื้น อ่อน และเข้ม
ต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
จัดทำภายในกรอบขนาด 1 x 1 นี้ว จำนวน 2 แบบ บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 4 ไฟล์
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง  ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์
1.1 prachid-pattern001-201.ai
1.2 prachid-pattern-001-202.jpg
จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

ภาพตัวอย่างผลงานการออกแบบ 


หลังจากนั้นมีการตรวจงานของแต่ละบุคคล
 - ตัวอย่างงานที่นำเสนอ


แบบ Artwork


 
 
 

การเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 11 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557

ในสัปดาห์นี้อาจารย์ผู้สอนได้แนะแนวทางในการเขียนหัวข้อโครงการ ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น
ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
(ภาษาอังกฤษ) Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products
รหัสโครงการ : 106676
งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558

ความสำคัญและที่มาของปัญหา


ดูเพิ่มเติมแบบละเอียด : http://chainatbrand.blogspot.com/p/2-vision-goals-gpp-gross-provincial.html
ที่มา : http://chainatbrand.blogspot.com/